Lovpligtig info

Skolens tilsyn


På generalforsamlingen d.26. august 2021 blev Anne Grethe Jensen valgt som skolens tilsynsførende. Anne Grethe er en erfaren lærer, tidligere skoleleder og certificeret tilsynsførende.


I kan læse nærmere om hendes opgaver her:


Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.


 


Tilsynspolitik for Tandslet Friskole


 


Forældrekredsens tilsyn

Lovteksten:

”Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.”Vi vil gerne vurdere Tandslet Friskoles virksomhed ud fra to overordnede kriterier:


    Om skolens formåls- og værdigrundlag opfyldes.

    Om skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Mulighed for varetagelse af forældrekredsens tilsyn sker:


    Ved forældremøder i klasserne, hvor vi bliver orienteret om den daglige undervisning, klassens faglige niveau samt klassens sociale liv.

    Ved fælles forældremøder og på generalforsamlinger, hvor der fra bestyrelsen og skolelederen, bliver redegjort for de overordnede mål og rammer for undervisningen.

    Ved lærernes hjemmebesøg og ved elev/forældresamtaler på skolen, hvor der bliver redegjort for den enkelte elevs faglige og sociale standpunkt og udvikling.

    Ved åbenhed på skolen, dels i form af offentliggjorte telefonnumre på alle ansatte, som kan benyttes efter behov, dels i form af forældres ret til deltagelse i undervisning og fællessamlinger efter lyst og behov.

    Ved løbende information fra skolen til forældrene i form af ugebreve, skoleinfo og kontinuerlig opdatering af skolens hjemmeside.

    Ved at der efter hvert skoleår, gennemføres en friskoleevaluering, bestyrelsen kan benytte et spørgeskema. Bestyrelsen arrangerer for hele forældrekredsen et møde, hvor resultatet informeres og debatteres.


Det valgte eksterne tilsyn


Lovteksten:


"Forældrekredsen vælger for højst 2 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at undervisningssproget er dansk..."


 


Til varetagelse af denne del af tilsynet vælges på generalforsamlingen på Tandslet Friskole 1 tilsynsførende.


Muligheden for varetagelse af det valgte, eksterne tilsyn sker:


    ved fri indsigt i skolens overordnede undervisningsplaner og andet relevant.

    ved at lave et bredt dækkende direkte tilsyn på skolen


Den tilsynsførende udarbejder en årlig tilsynsrapport, som indeholder vurdering og konklusion. Rapporten fremlægges på skolens generalforsamling og lægges på skolens hjemmesideTilsynserklæring

Tilsynserklæring for skoleåret 23/24 findes her
Skolekode 535007

Tilsynsførende: Anne DahlTilsynsførendes beretning 2022-23 fra generalforsamlingen findes her

Tilsynserklæringen for skoleåret 2022-23 findes her


Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2020/21Tilsynsførendes beretning 2021-22 fra generalforsamlingen findes her

Tilsynserklæring  for 21/22 findes her


Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2020/21


Tilsynserklæring for 2020-21 findes her


Tilsynsførendes beretning 2019/20 fra generalforsamlingen findes her


Tilsynserklæring for 2019-20 findes her.


Tilsynsførendes beretning 2018/19 fra generalforsamlingen findes her


Tilsynserklæringen  for 2018/19 her


Arkiv for tilsynserklæringer findes her.


Elev udtalelser


Vi er selvfølgelig glade for de mange gode tilsynserklæringer, men sætter endnu mere pris på de udtalelser, vi får fra elever, der har forladt skolen. Herunder finder i en enkelt, men der er flere på vej.


Elevudtalelse om Tandslet Friskole:


Tandslet Friskole har givet mig alt, man kan forvente af en grundskole – og mere til

Tryghed fællesskab og læring, som i øvrigt er de 3 grundværdier skolen arbejder med, har været et fundament for en uforglemmelig skolegang.


De trygge rammer gør, at jeg er blevet rustet til at kunne klare diverse udfordringer.

Derudover er fællesskabet stærkt, på Tandslet Friskole. Skolen er lille, så man lærer hinanden hurtigt at kende og får knyttet et tæt bånd mellem lærerne og de andre elever. Det giver plads til frihed og medbestemmelse, som der også bliver lagt vægt på, hvilket jeg er utroligt glad for.


Lærerne på Tandslet Friskoleligger rigtig meget arbejde i at give en god, underholdende og ikke mindst lærerig undervisning – det er der ingen tvivl om. Jeg har altid oplevet at lærerne kommer glade og forberedte til undervisningen. Selvfølgelig kan en lærer være træt efter en lang dag, lige såvel som en elev kan, men jeg har aldrig oplevet at det har givet konflikter. På Tandslet Friskole lærer man nemlig at have respekt for hinanden og ikke mindst hinandens behov.


Jeg går i øjeblikket på efterskole (2022), men efter 7 måneder på efterskole lever savnet til Tandslet Friskole stadigvæk. Det fællesskab der er mellem store og små, alle de oplevelser som f.eks. nå man er på lejrskole og den gode undervisning fra de fantastiske lærere, har givet mig så meget. Skolen har hjulpet mig til at udvikle mig fra at være et barn med vanskeligheder, til i dag at være en der får gode karakterer med jævne mellemrum og klarer mig godt socialt. Det er jeg taknemmelig for.


Til sidst lidt filosofi. Et citat jeg fik fra en lærer på skolen, lyder således: ”Klogest er han, som ved, hvad han ikke ved”. Et citat fra filosoffen Aristoteles. Et citat der siden den dag jeg hørte det, gav mig styrken til altid at have lyst til at lære mere om det jeg ikke ved. Som man så fint siger på Tandslet Friskole – at lære at lære.


(Elev i afgangsklassen 2021)


Skolens formål og idegrundlag


Fra skolens vedtægter


§ 2 stk.2.


Det er skolens formål at gennemføre og videreudvikle et undervisningstilbud baseret på de danske friskoletraditioner, samt sikre børnenes mulighed for opvækst og skolegang i det nære miljø. Derved tilgodeses overskuelighed, tryghed og den tætte kontakt til lokalsamfundet. Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde mellem friskolen og hjemmet, så eleverne kan udvikle sig til harmoniske og hele mennesker.


Forældrekredsen og skolekredsen involverer og engagerer sig i et fællesskab omkring skolens udvikling og lokale forankring.


 


Skolens vision og værdigrundlag


Friskolens vision er, i samarbejde med forældre og barn, at skabe livsduelige mennesker med lyst til at møde den foranderlige, forunderlige verden med livsmod, nysgerrighed og skabertrang.


Derfor arbejder vi med 3 værdier, der er grundlæggende for både tanke og handling i skolens dagligdag:


 

Tryghed – fællesskab – læring


Tryghed


På Tandslet Friskole tror vi på at trygge rammer er med til at skabe den tillid til sig selv og andre, der ruster barnet til at møde nye udfordringer.


Nøgleord for tryghed er: Anerkendelse, accept og respekt.


” Den største fejl, du kan gøre i livet, er at være evig angst for at gøre en!”
Fællesskab


Vi er en lille skole hvor alle hurtigt lærer hinanden at kende – både elever, lærere og forældre. Det at være en lille skole forpligter alle på og omkring skolen til at være del af et forpligtende fællesskab. Skolen er skabt af et lokalt folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, hensynet til mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.


Nøgleord for fællesskabet er: medinddragelse, medbestemmelse, medansvar og demokrati.


 


"... vi er hinandens verden og hinandens skæbne."
Læring


På Tandslet Friskole værner vi om barnets medfødte nysgerrighed, nærer fantasien med fantastiske fortællinger og oplever historiens vingesus.


På Tandslet Friskole vil vi gerne skabe det rum for fordybelse der gør at vi kommer ind til kernen af fagene. Ind imellem er det rart at opleve at - jo mere vi ved, desto større bliver vor videns horisont.


 


Nøgleord for læring er: Nysgerrighed, begejstring, lære at lære, glæde og fordybelse.


"Den, der tror han er færdiguddannet, er ikke uddannet - men færdig."


 


 Værdierne i dagligdagen


Friskolens værdier har vi forsøgt at formulere så børnene også kan forstå og bruge dem i det daglige.


Tandslet Friskole stræber mod at være en skole hvor børn, forældre og medarbejdere ved:


- At vi vil hinanden det bedste


- At vi tager hinanden alvorligt


- At vi lytter til hinanden


- At vi tror på hinanden


- At vi kommer i skole for at lære noget


- At vi stiller realistiske krav til hinanden


- At vi alle tager et medansvar


 


Sammen med forældrene har vi lavet et ”værdi”-træ, som tilrettet de enkelte klasser bruges til at sætte mål for den personlige udvikling.

Skolens pædagogiske virke


Undervisningen skal udvikle glæden ved og kompetencer i forhold til at lære at lære.


Undervisningens indhold skal derfor sigte mod at udvikle og udfordre:


   - faglige kompetencer

   - sociale kompetencer

   - formidlings-kompetencer

   - virkelyst
Undervisningens form skal være med til at udvikle og udfordre:


   - selvstændig stillingtagen

   - kritisk sans

   - æstetisk sans

   - samarbejdsevne/-vilje

   - virkelyst

   - kreativitet

   - empati / indlevelsesevne


Skolens voksne skal være barnets med- som modspillere i en proces, hvor balancen mellem lærerstyring og deltagerstyring udvikles henover skoleårene, alt afhængig af undervisningens indhold og børnenes modenhed.


Indhold og form understøttes i praksis særligt i form af:


   - basisfag og projekter

   - aldersintegreret undervisning

   - egen plan

   - målcirkler, målsedler og værdi-træet

   - logbog

   - portfolio-metoden


 


Basisfag og projekter

I basisfagene arbejder vi især med dansk og matematik. Vi skaber her en god basis for at kunne lære at lære selv. Læreren er med til at sørge for, at alle når omkring de fagområder, de skal på de forskellige klassetrin, men eleverne har en stor grad af indflydelse på, hvad de vil lære hvornår.


I løbet af et år kommer vi igennem mange projekter. Det kan foregå på tværs af hele skolen eller i mindre grupper. Projekterne har en faglig indgangsvinkel, som natur og teknik, historie eller geografi, hvor målet er at tage udgangspunkt i det enkelte barn, eller det fællesskab barnet er en del af.


Aldersintegreret undervisning

På Tandslet Friskole undervises børnene fra 1. klasse i aldersintegrerede grupper. Børnene i 0. klasse starter i en lille, overskuelig gruppe for sig selv. Hen over det 1. skoleår udvides samarbejdet med 1. klasse i takt med, at børnene føler sig trygge i skolen.


Aldersintegrationen giver en lang række muligheder, som ikke er i den traditionelle, årgangsdelte undervisning. Der er 2 spor, der består af grupper fra 1.-3. klasse og 2 spor, der består af grupper fra 4.-6. Klasse. I gruppen 7.-9. klasse er der kun et spor.


Med den aldersintegrerede undervisning har vi fokus på børnenes egen drivkraft:


   - Vi skaber rum for, at det enkelte barn kan arbejde med dét, som det selv finder vigtigt eller nødvendigt lige nu.

   - Vi vil lade børnene lære af hinanden i en form, hvor de også selv er bevidste om denne læren fra sig.


Det er det, vi kalder "øvelse gør mester – og mester øver sig".


De yngste lærer at tage imod hjælp og også bede om hjælp hos de, der mestrer en færdighed. ”Mestrene” får hold på, hvad det er, de ved eller kan, for først da kan de lære fra sig. Og ved at lære fra sig får de cementeret det, de kan.


Da børnene gennem vores struktur skiftes til at være de yngste og de ældste, rykker lærlingen trygt og roligt op og bliver mester for så ved klasseskift igen at være lærling i nye sammenhænge.

At være 3 årgange sammen er på mange måder ideelt. De ældste når at blive gode forbilleder for de yngste, og der er gode muligheder for mester-lærling-situationer, idet børnene fagligt er vidt forskellige steder.


Målcirkler, målsedler og værditræ

Men børnene kan ikke bare hjælpe hinanden. Der skal være en overskuelighed for det enkelte barn i forhold til, hvad der skal læres, og der skabes strukturer i klassen, der hjælper alle på vej. I de enkelte grupper arbejdes bl.a. med forskellige former for målcirkler, målsedler og værditræer. Disse tager udgangspunkt i og afspejler målene fra "Fælles mål 2009".


Egen plan

I indskolingen har børnene små momenter med egen-plan, hvor de lærer at tage ansvar for små og overskuelige opgaver.

Når børnene kommer på mellemtrin og i udskoling organiseres undervisningen i perioder som egen-plan-undervisning. Børnene udfylder i samråd med lærerne arbejdsplaner for et antal moduler pr uge. Lærerne tilpasser og tilrettelægger undervisningen til de behov, der er. Der bliver måske udbudt kurser til mindre grupper af børn, der har brug for at blive oplært til mestre. Egen plan tager sit afsæt i børnenes egne målsedler, der igen tager afsæt i gruppens målcirkler/sedler efter samtaler med lærere og evt. forældre.


Logbog

Logbogen er hverdagens reflektionsrum. Hvad har jeg lavet/lært i dag, og hvad vil jeg arbejde videre med derhjemme eller i morgen. Elever skriver deres tanker ned i en logbog, som, jo ældre de er, mere og mere viser vejen i deres eget læringsunivers.


Portfolio

For at holde sammen på de ting det enkelte barn lærer, bruger vi portfolien. Portfolien er med til at vise de bedste sider af det, barnet kan eller er ved at lære, ligesom en fotomodels portfolio, der indeholder de bedste billeder af modellen. Den kan indeholde alt fra en fantastisk historie, nogle svære regnestykker, et kunstværk til en DVD af et skuespil, man har deltaget i.

Det er vigtigt, at portfolien viser så mange sider af barnet som muligt, for vi er meget forskellige og har mange forskellige kvaliteter. Portfolien hjælper barnet med at synliggøre egen udvikling. Samtidig er det en af forældrenes og lærernes muligheder for at følge den faglige og personlige udvikling.


 Evaluering


Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:


1. Evalueringsplanen er en samlet plan for hvordan vi på Tandslet friskole arbejder med evaluering. Målet med planen er at styrke og målrette evalueringen med henblik på at: 


a. Reflektere over den pædagogiske praksis 


b. Dele erfaringer fra og lære af den daglige pædagogiske praksis 


c. Videreudvikle den pædagogiske praksis


2. Evalueringsplanen beskriver samtidig hvorledes skolens evalueringspraksis lever op til gældende lovgivning.

Heraf følger: 


a. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.


b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. 


c. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for  opfølgning på evalueringen. 


d. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside.


 


Plan og praksis for evaluering på Tandslet Friskole


2a. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen


Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er centreret omkring samtale og evaluering mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Ved hjælp af målsedler og målcirkler m.m. justeres den enkelte elevs undervisning.


Samtalerne underbygges af skolens portfolio-praksis. For portfolioen gælder:


   - Den er en levende samling af elevens arbejder.

   - Den afspejler, hvad eleven gør og lærer i skolen.

   - Den er koblet til mål, evaluering og udvikling.


Metoden benyttes for at støtte og opmuntre eleverne til at blive selvstændige, aktive og engagerede i deres egen læreproces og den daglige undervisning.

Gennem inddragelse styrkes elevens vilje og motivation. Eleven lærer at lære, og hvad vigtigere er, hvordan han/hun lærer. Herigennem understøttes eleven i at se egne udviklingsmuligheder – både i undervisningen som helhed og udenfor skolen.

Vi tager afsæt i, at elever har forskellige forudsætninger, at læring er noget individuelt, der foregår i samspil med andre, og at eleven skal inddrages efter evne i at formulere egne mål for at kunne engagere sig i sin egen læreproces.


Evalueringen af elevens udbytte af undervisningen bliver gennem metoden nærværende og synlig for både elev, forældre og lærer, og understøtter på denne måde skolens vision og værdier. Samtidig understøttes muligheden for, gennem fælles evaluering, at tilpasse undervisningen til den enkelte i samspil mellem elevens modenhed, læringspotentiale og de enkelte fag.


Projektdage/uger og andre perioder der falder udenfor den skemalagte undervisning, planlægges og evalueres vha. SMTTE-metoden. Den enkelte elevs udbytte heraf indgår i portfolioen i form af produkter fra eller dokumentation af projektet. Herudover evalueres alle projekter i samarbejde med eleverne, som et led i udvikling af projekterne samt medinddragelsen af eleverne.

Elever som modtager special-/støtteundervisning følges vha. ”Børneparaplyen” – et redskab der er udarbejdet af Sønderborg kommune. Her følges op på børnene i et samspil mellem ”Børn og unge-afdelingen”, forældre og lærerne omkring eleverne. Skemaerne indeholder både oplysninger om barnets udvikling, og udgangspunkter for tidligere og kommende handleplaner omkring barnet. Forældrene deltager i udarbejdelsen af de forskellige skemaer. Der udarbejdes mindst en gang årligt handleplaner omkring barnet, som evalueres i forbindelse med evt. ansøgning om støtte i det kommende skoleår.


Mål for fagene


På Tandslet Friskole følger vi de samme mål som man gør i folkeskolen. De kaldes fælles mål, og kan findes her. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen, har det været nødvendigt at opprioritere enkelte delmål i forhold til basisundervisningen i dansk og matematik. Se en oversigt over prioriteringen i dansk her.

Forskellen ligger primært i, at den enkelte elev i vid udstrækning arbejder på sit eget niveau, for derigennem at udnytte det enkelte barns potentialer som basis for motivation i undervisningen.

I historie og naturfag arbejdes der i 0. – 6. klasse primært projektorienteret. Projekterne er tilrettelagt således at de lever op til de fælles mål.

De praktisk/musiske fag undervises der til dels særskilt i. Herudover tager et årligt projekt udgangspunkt i disse fag.

Engelskundervisningen start i det små i basisfaget fra 1. klasse, men får særskilte timer fra 2. klasse.

Tysk indføres fra 5. klasse, dog med et lavere timetal. Dette gør, at faget får en lidt anderledes progression. Det er vores overbevisning, at denne lidt tidligere start afhjælper en del begyndervanskeligheder.

Undervisningen i orienteringsfagene på mellemtrinnet er samlet i et fælles fag der hedder tema-fag. Fra 7. klasse sker er opdeling af fagene med sigte på afgangsprøverne.

Morgensamlingerne tager udgangspunkt i såvel naturfag som humanistiske fag, og skaber på den måde et godt grundlag for den almene dannelse.

 

Undervisningsmiljøvurdering

 

Undervisningsmiljøvurderingen senest lavet i 2022/23.

Overbliksrapporten fra undersøgelsen 0.-3. klasse findes her

Overbliksrapporten fra undersøgelsen 4.-6. klasse findes her

Overbliksrapporten fra undersøgelsen 7.-9. klasse findes her

Handleplan som følge af undersøgelsen findes her

 

Karakterer for skolen

 

Tandslet Friskole tilbyder folkeskolens prøver i 9.klasse .Klik her for undervisningsministeriets lister over karaktergennemsnitOvergangsfrekvens til anden uddannelse


Skolen skal oplyse om elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse efter 9.klasse.Skolen er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elevernes færden, efter at de har forladt skolen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden , skolerne og uddannelsesinstitutionerne.

Da antallet af afgangselever af gode grunde er begrænset, medtages vores afgangselever ikke altid i statistikken og siden fra undervisningsministeriet kan derfor være blank.

 

Klik her for at komme til Undervisningsministeriets statistik om overgangsfrekvens.Antimobbestrategi


Mobning, herunder også digitalmobning, er ikke accepteret på Tandslet Friskole og er direkte uforeneligt

med skolens grundlæggende værdier. Derfor vi i dagligdagen med at skabe stærke, sociale og

anerkendende børne‐ og voksenfællesskaber, hvor mobning har svært ved at opstå.

Vi er ikke blinde for at mobning alligevel opstår, og arbejder derfor professionelt med problemet, indtil

mobning ikke længere er at finde i fællesskabet.


Du finder Tandslet Friskoles antimobbestrategi her