Indskrivning

Indskrivning


Tandslet Friskole er en familieskole. Det betyder at når man melder sit barn i friskolen, melder man hele familien ind i et fællesskab. Det er vigtigt at hele familien er indstillet på at blive en aktiv del af dette fællesskab. En følge af dette er f.eks. kravet om, at man skal indskrive alle sine børn i 5. klasse og derunder i friskolen. Til gengæld er mindre søskende sikret en plads, når de skal starte i skolen, og der gives søskenderabat på skolepengene.


Ved indskrivning udfyldes skolens indskrivningsblanket. Indskrivning foregår efter først til mølle princippet. Dato og underskrift afgør plads på evt. venteliste. Blanketten virker som ansøgning indtil man er optaget. Søskende til elever på skolen samt personalets børn er garanteret en plads.Elevtalsgrænse og indskrivning


Vi tilstræber en størrelse på 12-16 elever pr. årgang. Søskende og de ansattes børn er garanteret optagelse, derefter optages børnene efter først til mølle princippet. Dette betyder, sammen med elevtalsgrænsen, at det er vigtigt at foretage indskrivning tidligt, hvis man ønsker at være sikker på en plads.
Informationsmøde og videre optagelse


Inden skolestart holdes et informationsmøde for kommende 0. klasseforældre og andre interesserede. Fokus er på skolens værdier og pædagogik samt en afklaring af fælles forventninger til hinanden. I tilfælde af særlige problematikker omkring et barn indkaldes til en samtale, inden endelig stillingtagen til optagelse. Vi lægger vægt på at give alle børn den bedst mulige skolestart.Optagelse i ældre klasser


Der kan ske optagelse i ældre klasser. F.eks. prøver vi på at optage tilflyttere til lokalområdet, i det omfang, vi finder det pædagogisk forsvarligt. Det kræver dog forudgående samtaler med både forældre, barn og afgivende klasselærer på den tidligere skole. Både forældre, børn og friskole skal have troen på, at vi kan løfte opgaven på betryggende vis. Kun på den måde skabes det fornødne udgangspunkt for et godt samarbejde omkring barnet.Indmeldelsesgebyr


Ved indskrivning skal der betales et gebyr på 500 kr. pr. familie, som dækker udgifter til sangbog, T-shirt, streamer og nøgle. Gebyret betales ikke tilbage ved udmeldelse.Elever på venteliste


Elever indskrevet på venteliste får direkte besked, hvis der sker ændringer i barnets klasse, der medfører optagelse. Dette sker typisk i løbet af foråret, da det er omkring dette tidspunkt, hvor det enkelte barns modenhed vurderes i børnehaverne. Familier på venteliste er naturligvis velkomne til løbende at kontakte skolen for nærmere information.At være en familieskole betyder:


Som udgangspunkt er alle hjemmeboende børn i familien elever på skolen, når de har alderen til det.


Undtagelser for dette kan være:


  • søskende der på indskrivningstidspunktet er i 6. klasse eller derover.

  • børn med særlige behov der ikke kan tilgodeses på skolen.

  • børn i familien hvor trivslen på friskolen, efter et tæt samarbejde med klasselærer, lærer, pædagog og skoleledelse, ikke er tilfredsstillende. Denne beslutning træffes i samarbejde med skolen.

  • skift til efterskole eller lignende overbygningstilbudUdmeldelse


Der sker heldigvis sjældent, at vi har udmeldelser fra Fristedet eller skolen i løbet af året men gældende er, at ønsker man ikke længere at benytte Fristedet eller skolen skal udmeldelse ske skriftligt til udgangen af måneden og med 1 måneds varsel.